Εγγύηση προϊόντων

Η TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ σας προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον 12μηνών από την ημερομηνία αγοράς σε όλα τα προϊόντα του σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση μεγαλύτερης διάρκειας, τότε και η εγγύηση στη TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ επεκτείνεται αυτόματα στο χρόνο εγγύησης του κατασκευαστή


ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 • Η TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ εγγυάται ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή των συναρμολογητών τους.
 • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
 • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
 • Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από η TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
 • Η επισκευή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητα του.
 • Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή (πχ. μπαταρίες, τροφοδοτικά, θήκες), ατύχημα με νερό η άλλο υγρό, χτυπήματα της συσκευής ή πέσιμο, καλώδια σύνδεσης, κεραίες, κλπ).

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ άτομο.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από χαλασμένη εγκατάσταση.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

Η TOP IMPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα σε συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή.

Social Media 2022

Bestprice

Google Reviews