Επίπεδο μόρφωσης

1. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2. Σπουδές

3. Μεταπτυχιακές Σπουδές

Επαγγελματική εμπειρία

Άλλες γνώσεις

Samsung Galaxy S3

Ζητείται Προσωπικό

Sales 2023

Available products

Social Media 2022

Bestprice

Google Reviews